1999 Royal Victoria Marathon Landmarks - prairieinnharriers
Royal Victoria Marathon Landmarks - 1999 Course - Turn right onto Oliver - 7 miles to go

Royal Victoria Marathon Landmarks - 1999 Course - Turn right onto Oliver - 7 miles to go